Artikel 1. Algemeen

1.1Onder ‘De Relatiemarketeers’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

De Relatiemarketeers
Bosboom Toussaintlaan 47
1187 CP Amstelveen

Telefoonnummer: 020 – 261 94 05
Email adres: info@derelatiemarketeers.nl

KVK nummer: 34381572BTW nummer: NL002167607B56

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Relatiemarketeers voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien De Relatiemarketeers voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Relatiemarketeers erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Relatiemarketeers.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden De Relatiemarketeers eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door De Relatiemarketeers of een door De Relatiemarketeers verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn De Relatiemarketeers en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van De Relatiemarketeers gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 De Relatiemarketeers kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/ Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

3.2 De Relatiemarketeers garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de koopovereenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de klant het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan De Relatiemarketeers verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij De Relatiemarketeers bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van De Relatiemarketeers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Relatiemarketeers geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.6 De Relatiemarketeers is nimmer verantwoordelijk voor AVG wetgeving van klant, behalve van eigen e-mailadressen verzameld voor e-mails ten behoeve van de promotie en communicatie naar eigen klanten en prospects.

4.7 De Relatiemarketeers is nooit verantwoordelijk voor de inhoud, manier van verzamelen noch verzending van de e-mails verstuurd uit opdracht van de klant.

Artikel 5. Levertijd en verzending

5.1 Een door De Relatiemarketeers opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De Relatiemarketeers zijn, waarna De Relatiemarketeers zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Normaliter zal de levertijd na bestelling en betaling tussen de 7 en 13 werkdagen bedragen. De levertijd van producten die bedrukt/geborduurd moet worden ligt tussen de 8 á 14 dagen. Mocht u de producten laten bedrukken of borduren dan krijgt u altijd bericht over de levertijd

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Relatiemarketeers (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is omandere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van De Relatiemarketeers op basis van de wet is De Relatiemarketeers gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Relatiemarketeers omstandigheden ter kennis komen die De Relatiemarketeers goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien De Relatiemarketeers bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Relatiemarketeers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Relatiemarketeers bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij De Relatiemarketeers, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 kalenderdagen na invullen van her herroepingsformulier de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Relatiemarketeers heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij De Relatiemarketeers. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 kalender dagen na melding) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt De Relatiemarketeers na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De Relatiemarketeers geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De Relatiemarketeers en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Relatiemarketeers de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Relatiemarketeers niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien De Relatiemarketeers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8. Garantie

8.1 De Relatiemarketeers biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 De Relatiemarketeers is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Relatiemarketeers) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan De Relatiemarketeers. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan De Relatiemarketeers schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door De Relatiemarketeers gegrond worden bevonden, zal De Relatiemarketeers naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Relatiemarketeers en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Relatiemarketeers) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Relatiemarketeers gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Relatiemarketeers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 De Relatiemarketeers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:A) zolang de afnemer jegens De Relatiemarketeers in gebreke is;B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Relatiemarketeers en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.7 Bedrukking kleding.A)De Relatiemarketeers geeft in principe geen garantie op bedrukkingen. De kwaliteit van bedrukkingen is afhankelijk van het wasproces van de klant. Klant moet kleding met bedrukkingen altijd binnenstebuiten wassen op 30 graden.B) Tijdens het drukproces kan er altijd iets mis gaan. Bij bedrukking op kleding welke door klant zelf is aangebracht verleent De Relatiemarketeers nooit garantie op kleding tijdens het drukproces. Mocht er onverhoopt iets fout gaan dan is De Relatiemarketeers niet aansprakelijk voor vergoeding van aangebrachte kleding klant.

8.8 Bedrukking goederen. De Relatiemarketeers geeft geen garantie noch recht op retour nadat de klant akkoord heeft gegeven op de proefdruk. De proefdruk is bindend, er zal derhalve nooit en te nimmer een schadevergoeding of terugbetaling op goederen worden uitgekeerd na akkoord op de proefdruk mits er aangetoond kan worden dat de realiteit afwijkt van de proefdruk.

Artikel 9. Betaling

9.1 Via iDeal9.2 Via PayPal9.3 Via Mister Cash9.4 Overboeking via de bank:KNAB NL49KNAB0256361584 t.n.v. De Relatiemarketeers, Amstelveen

Voor overboekingen vanuit het buitenland:IBAN nr: NL49KNAB0256361584SWIFT-BIC: KNABNL2H. Vergeet bij uw betaling niet het factuurnummer te vermelden. Na ontvangst van uw betaling zullen wij overgaan tot uitlevering van uw bestelling.

9.5 Offertes worden uitgevoerd na aanbetaling van 100% van het offerte bedrag.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door De Relatiemarketeers aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Relatiemarketeers zolang de afnemer de vorderingen van De Relatiemarketeers uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Relatiemarketeers wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog nietheeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door De Relatiemarketeers geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Relatiemarketeers of een door De Relatiemarketeers aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Relatiemarketeers haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Relatiemarketeers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Relatiemarketeers.

Artikel 11. Privacy

11.1 De Relatiemarketeers respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door De Relatiemarketeers niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van De Relatiemarketeers kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen De Relatiemarketeers (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van De Relatiemarketeers. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. De Relatiemarketeers is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van De Relatiemarketeers, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De Relatiemarketeers is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 De Relatiemarketeers verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor De Relatiemarketeers geen onevenredige inspanning of kosten vergt. Zie ook de privacyverklaring.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De Relatiemarketeers geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij De Relatiemarketeers en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk rechtOp alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Relatiemarketeers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar 020 – 261 94 05 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17.00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. Retourneren (herroepingsrecht ) of ruilen

15.1 Na ontvangst van het bestelde artikel is er een afkoelingsperiode van 14 dagen. Dit betekent u binnen deze periode, gebruik makend van het retourformulier, aan dient te geven of u het bestelde artikel wenst te retourneren. Binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven te willen retourneren, dient u het ontvangen artikel retour te sturen . Dit artikel dient compleet, ongebruikt en niet beschadigd te zijn, dit geldt ook voor de verpakking van het artikel. Ook labels en kaartjes moeten bevestigd aan het artikel retour komen. Kleding mag worden gepast, maar niet worden gebruikt. Gebruikte kleding kan om hygiënische reden niet geretourneerd worden. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Uitgesloten van ruilen of retour zijn bedrukte of geborduurde artikelen of speciaal voor u bestelde artikelen. Wilt u retourneren, neem dan contact op met info@De Relatiemarketeers.nl.

15.2Gekochte artikelen kunnen, mits ongedragen en in originele verpakking, binnen 30 dagen worden geruild. Neem hiervoor contact op via info@De Relatiemarketeers.nl.

15.3Producten voorzien van bedrukking en gesublimeerde kleding wordt niet teruggenomen. De productie van de bedrukking en de kleding is vooraf door de afnemende partij goedgekeurd en bindend.

15.4Stuur uw artikel altijd gefrankeerd retour, ongefrankeerde retouren worden niet in behandeling genomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening. Het artikel dat u retour stuurt kan naar onderstaand adres:De Relatiemarketeers, Zieder 1, 1185 ZD Amstelveen.Indien u na het versturen van de te retourneren artikelen nog vragen hebt, kun je deze vraag mailen naar info@derelatiemarketeers.nl o.v.v. ‘retouren’.

15.5De Relatiemarketeers berekend geen verzendkosten bij ruilen en verzenden van een artikel. Mocht een geruild artikel weer geruild worden dan worden er bij de 2e bestelling verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 16 Offerte

16.1 Al onze offertes zijn onder voorbehoud van eventuele reken- en/of typefouten en 4 weken geldig.

16.2. Offertes worden uitgevoerd na betaling van het totale offerte (100%) bedrag. Tenzij anders afgesproken met De Relatiemarketeers.